Cumulative Update KB4088776 for Windows 10 Version 1709 (OS Build 16299.309) | Chia sẻ tool

Cập nhật 13 tháng 3, 2018 – KB40887768 cho Windows 10 Phiên bản 1709 (OS Build 16299.309). Bản cập nhật bao gồm nhiều sửa lỗi và cải tiến quan trọng, cập nhật bảo mật cho Internet Explorer, Microsoft Edge, Microsoft Scripting Engine, Windows Desktop Bridge, Windows Kernel, Windows Shell, Windows MSXML, Device Guard, Windows Hyper-V, Windows Installer, and the Microsoft Scripting Engine.

Cải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *