Tổng hợp lệnh mở các mục Settings trong Windows 10 Fall Creators Update

Ứng dụng Settings trong Windows 10  Fall Creators Update được thêm mới một số mục con của những mục chính, dưới đây là danh sách tổng hợp tất cả lệnh mở các mục trong ứng dụng Settings. Với việc biết được lệnh chạy của mỗi mục có tác dụng mở nhanh một mục nào đó thay vì phải mở Settings sau đó mới tìm mở mục cụ thể ví dụ bạn có thể mở nhanh Display trong System bằng lệnh ms-settings:display trong hộp thoại Run hoặc bạn cũng có thể tạo lối lắt ra desktop, ghim vào menu chuột phải desktop hoặc bạn cũng có thể làm ẩn các mục mà bạn không muốn hiện trong Settings.

Danh sách lệnh mở các mục Settings

Category Settings page URI
Homepage ms-settings:
System Display ms-settings:display
Notifications & actions ms-settings:notifications
Power & sleep ms-settings:powersleep
Battery ms-settings:batterysaver
Storage ms-settings:storagesense
Tablet mode ms-settings:tabletmode
Multitasking ms-settings:multitasking
Shared experiences ms-settings:crossdevice
Remote Desktop ms-settings:remotedesktop
About ms-settings:about
Devices Bluetooth & other devices ms-settings:bluetooth
Printers & scanners ms-settings:printers
Mouse ms-settings:mousetouchpad
Touchpad ms-settings:devices-touchpad
Typing ms-settings:typing
Pen & Windows Ink ms-settings:pen
AutoPlay ms-settings:autoplay
USB ms-settings:usb
Phone Phone ms-settings:mobile-devices
Network & internet Status ms-settings:network-status
Wi-Fi ms-settings:network-wifi
Ethernet ms-settings:network-ethernet
Dial-up ms-settings:network-dialup
VPN ms-settings:network-vpn
Airplane mode ms-settings:network-airplanemode
Mobile hotspot ms-settings:network-mobilehotspot
Data usage ms-settings:datausage
Proxy ms-settings:network-proxy
Personalization Background ms-settings:personalization-background
Colors ms-settings:colors
Lock screen ms-settings:lockscreen
Themes ms-settings:themes
Start ms-settings:personalization-start
Taskbar ms-settings:taskbar
Apps Apps & features ms-settings:appsfeatures
Default apps ms-settings:defaultapps
Offline maps ms-settings:maps
Apps for websites ms-settings:appsforwebsites
Video playback ms-settings:videoplayback
Accounts Your info ms-settings:yourinfo
Email & app accounts ms-settings:emailandaccounts
Sign-in options ms-settings:signinoptions
Access work or school ms-settings:workplace
Family & other people ms-settings:otherusers
Sync your settings ms-settings:sync
Time & Language Date & time ms-settings:dateandtime
Region & language ms-settings:regionlanguage
Speech ms-settings:speech
Gaming Game bar ms-settings:gaming-gamebar
Game DVR ms-settings:gaming-gamedvr
Broadcasting ms-settings:gaming-broadcasting
Game Mode ms-settings:gaming-gamemode
TruePlay ms-settings:gaming-trueplay
Xbox Networking ms-settings:gaming-xboxnetworking
Ease of Access Narrator ms-settings:easeofaccess-narrator
Magnifier ms-settings:easeofaccess-magnifier
High contrast ms-settings:easeofaccess-highcontrast
Closed captions ms-settings:easeofaccess-closedcaptioning
Keyboard ms-settings:easeofaccess-keyboard
Mouse ms-settings:easeofaccess-mouse
Other options ms-settings:easeofaccess-otheroptions
Cortana Talk to Cortana ms-settings:cortana
Permissions & History ms-settings:cortana-permissions
Notifications ms-settings:cortana-notifications
More details ms-settings:cortana-moredetails
Privacy General ms-settings:privacy
Location ms-settings:privacy-location
Camera ms-settings:privacy-webcam
Microphone ms-settings:privacy-microphone
Notifications ms-settings:privacy-notifications
Speech, inking, & typing ms-settings:privacy-speechtyping
Account info ms-settings:privacy-accountinfo
Contacts ms-settings:privacy-contacts
Calendar ms-settings:privacy-calendar
Call history ms-settings:privacy-callhistory
Email ms-settings:privacy-email
Tasks ms-settings:privacy-tasks
Messaging ms-settings:privacy-messaging
Radios ms-settings:privacy-radios
Other devices ms-settings:privacy-customdevices
Feedback & diagnostics ms-settings:privacy-feedback
Background apps ms-settings:privacy-backgroundapps
App diagnostics ms-settings:privacy-appdiagnostics
Automatic file downloads ms-settings:privacy-automaticfiledownloads
Update & security Windows Update ms-settings:windowsupdate
Windows Defender ms-settings:windowsdefender
Backup ms-settings:backup
Troubleshoot ms-settings:troubleshoot
Recovery ms-settings:recovery
Activation ms-settings:activation
Find My Device ms-settings:findmydevice
For developers ms-settings:developers
Windows Hello ms-settings:signinoptions-launchfaceenrollment
Windows Insider Program ms-settings:windowsinsider

Bài viết tham khảo

Chỉ định danh sách các trang hiển thị hoặc ẩn trong ứng dụng hệ thống Settings

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *