Hướng dẫn cập nhật khung nhận xét của Blogger lên phiên bản mới nhất áp dụng với mẫu Contempo

Bài này mình viết tuy không mới nhưng những bài như vầy trên mạng còn ít và mình cũng có tham khảo những bài viết đề cập đến vấn đề này và áp dụng vào Blog của mình nhưng không thành công. Sau một thời gian tự mày mò áp dụng mình thấy chỉ cần làm theo hai bước nhưng phải thật chính xác thì mới cập nhật được.

Như chúng ta cũng đã biết thì hiện tại Blogger đã cập nhật 3 mẫu blog mới lần lượt có tên Contempo, Soho và Emporio trong đó mẫu Contempo vẫn được sử dụng nhiều nhất và khung nhận xét của mẫu này cũng đẹp hơn so với hai mẫu còn lại. Tuy về tổng thể không có nhiều khác biệt nhưng thay đổi về màu sắc, đường viền và đặc biệt khung nhận xét của mẫu Contempo có font chuẩn hơn so với hai mẫu còn lại.

Như mình đã đề cập ở phần đầu là chúng ta chỉ cần thay ở hai bước nhưng phải thật chính xác bao gồm thay lại đoạn link trước thẻ <head> và thay da (skin) của mẫu Contempo ở đây chúng ta chỉ thay nhóm (Group) thôi. Các bạn lưu ý để làm được các bạn cần có chút ít kiến thức về sửa lỗi template còn các bạn mới tiếp xúc blog chưa thạo thì nên nhờ bạn khác làm hộ và tất nhiên chúng ta đừng quên backup mẫu lại trước khi thực hiện nhé. Các bước thực hiện như sau:

1. Thay đoạn link trước thẻ <head>

Bạn để ý đoạn mình bôi đen trong hình bạn thay đoạn đó bằng đoạn dưới đây:


<html b:css='false' b:defaultwidgetversion='2' b:layoutsVersion='3' b:responsive='true' b:templateUrl='indie.xml' b:templateVersion='1.1.1' expr:dir='data:blog.languageDirection' xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xmlns:b='http://www.google.com/2005/gml/b' xmlns:data='http://www.google.com/2005/gml/data' xmlns:expr='http://www.google.com/2005/gml/expr'>

2. Thay da (skin) của mẫu Contempo

Phần này hơi phức tạp một chút, chúng ta phải thay lại toàn bộ skin mặc định của mẫu chúng ta bằng skin của mẫu Contempo. Phần skin ở đây là phần Variable và Group, hai phần này đặt đầu tiên ngay dưới <b:skin> và trên css. Các bạn copy mẫu của Contempo bên dưới thay thế cho skin mặc định:


<!-- Variable definitions --><Variable name="keycolor" description="Main color" type="color" default="#8abc0d" value="#729c0b"/>

<Variable name="startSide" description="Start side in blog language" type="automatic" default="left" hideEditor="true" />

<Variable name="endSide" description="End side in blog language" type="automatic" default="right" hideEditor="true" /><Variable name="generalFont" description="General fallback font" type="font" default="400 16px Ubuntu, sans-serif" hideEditor="true" value="400 16px Ubuntu, sans-serif"/>

<Variable name="generalFontLato" description="General fallback font, Lato" type="font" default="400 16px Lato, sans-serif" hideEditor="true" value="400 16px Lato, sans-serif"/>

<Variable name="blogTitleFont" description="Main blog title font" type="font" default="500 62px Ubuntu, sans-serif" hideEditor="true" value="500 62px Ubuntu, sans-serif"/>

<Variable name="blogTitleFontLato" description="Main blog title font, Lato" type="font" default="700 62px Lato, sans-serif" hideEditor="true" value="700 62px Lato, sans-serif"/>

<Variable name="blogTitleFontMerriweather" description="Main blog title font, Merriweather" type="font" default="700 62px Merriweather, Georgia, serif" hideEditor="true" value="700 62px Merriweather, Georgia, serif"/>

<Variable name="blogCollapsedTitleFont" description="Collapsed blog title font" type="font" default="500 36px Ubuntu, sans-serif" hideEditor="true" value="500 36px Ubuntu, sans-serif"/>

<Variable name="blogCollapsedTitleFontLato" description="Collapsed blog title font, Lato" type="font" default="700 36px Lato, sans-serif" hideEditor="true" value="700 36px Lato, sans-serif"/>

<Variable name="blogCollapsedTitleFontMerriweather" description="Collapsed blog title font, Merriweather" type="font" default="700 36px Merriweather, Georgia, serif" hideEditor="true" value="700 36px Merriweather, Georgia, serif"/>

<Variable name="blogDescriptionFont" description="Main blog description font" type="font" default="italic 300 14px Merriweather, Georgia, serif" hideEditor="true" value="italic 300 14px Merriweather, Georgia, serif"/>

<Variable name="headerItemFont" description="Header item font" type="font" default="700 12px Ubuntu, sans-serif" hideEditor="true" value="700 12px Ubuntu, sans-serif"/>

<Variable name="headerItemFontLato" description="Header item font, Lato" type="font" default="700 12px Lato, sans-serif" hideEditor="true" value="700 12px Lato, sans-serif"/>

<Variable name="textButtonFont" description="Text button font" type="font" default="500 12px Ubuntu, sans-serif" hideEditor="true" value="500 12px Ubuntu, sans-serif"/>

<Variable name="textButtonFontLato" description="Text button font, Lato" type="font" default="500 12px Lato, sans-serif" hideEditor="true" value="500 12px Lato, sans-serif"/>

<Variable name="searchFont" description="Search font" type="font" default="400 16px Merriweather, Georgia, serif" hideEditor="true" value="400 16px Merriweather, Georgia, serif"/>

<Variable name="searchPlaceholderFont" description="Search placeholder" type="font" default="italic 400 15px Merriweather, Georgia, serif" hideEditor="true" value="italic 400 15px Merriweather, Georgia, serif"/>

<Variable name="sidebarTitleFont" description="Sidebar title font" type="font" default="500 16px Ubuntu, sans-serif" hideEditor="true" value="500 16px Ubuntu, sans-serif"/>

<Variable name="sidebarTitleFontLato" description="Sidebar title font, Lato" type="font" default="500 16px Lato, sans-serif" hideEditor="true" value="500 16px Lato, sans-serif"/>

<Variable name="sidebarTitleFontMerriweather" description="Sidebar title font, Merriweather" type="font" default="700 16px Merriweather, Georgia, sans-serif" hideEditor="true" value="700 16px Merriweather, Georgia, sans-serif"/>

<Variable name="sidebarLinkFont" description="Sidebar link font" type="font" default="400 14px Merriweather, Georgia, serif" hideEditor="true" value="400 14px Merriweather, Georgia, serif"/>

<Variable name="sidebarPostTitleFont" description="Sidebar post title font" type="font" default="500 14px Ubuntu, sans-serif" hideEditor="true" value="500 14px Ubuntu, sans-serif"/>

<Variable name="sidebarPostTitleFontLato" description="Sidebar post title font, Lato" type="font" default="500 14px Lato, sans-serif" hideEditor="true" value="500 14px Lato, sans-serif"/>

<Variable name="sidebarPostFont" description="Sidebar post font" type="font" default="italic 400 14px Merriweather, Georgia, serif" hideEditor="true" value="italic 400 14px Merriweather, Georgia, serif"/>

<Variable name="titleFont" description="Title font" type="font" default="500 24px Ubuntu, sans-serif" hideEditor="true" value="500 24px Ubuntu, sans-serif"/>

<Variable name="titleFontLato" description="Title font, Lato" type="font" default="900 24px Lato, sans-serif" hideEditor="true" value="900 24px Lato, sans-serif"/>

<Variable name="titleFontMerriweather" description="Title font, Merriweather" type="font" default="900 24px Merriweather, Georgia, serif" hideEditor="true" value="900 24px Merriweather, Georgia, serif"/>

<Variable name="bylineFont" description="Byline font" type="font" default="italic 400 12px Merriweather, Georgia, serif" hideEditor="true" value="italic 400 12px Merriweather, Georgia, serif"/>

<Variable name="postFilterFont" description="Filter font" type="font" default="italic 400 18px Merriweather, Georgia, serif" hideEditor="true" value="italic 400 18px Merriweather, Georgia, serif"/>

<Variable name="labelsFont" description="Labels font" type="font" default="500 10.5px Ubuntu, sans-serif" hideEditor="true" value="500 10.5px Ubuntu, sans-serif"/>

<Variable name="labelsFontLato" description="Labels font, Lato" type="font" default="500 10px Lato, sans-serif" hideEditor="true" value="500 10px Lato, sans-serif"/>

<Variable name="sharingFont" description="Sharing font" type="font" default="400 14px Ubuntu, sans-serif" hideEditor="true" value="400 14px Ubuntu, sans-serif"/>

<Variable name="sharingFontLato" description="Sharing font, Lato" type="font" default="400 14px Lato, sans-serif" hideEditor="true" value="400 14px Lato, sans-serif"/>

<Variable name="bodyFont" description="Post body font" type="font" default="400 16px Merriweather, Georgia, serif" hideEditor="true" value="400 16px Merriweather, Georgia, serif"/>

<Variable name="bodyLineHeight" description="Line height of body text" type="length" default="32px" hideEditor="true" value="32px"/>

<Variable name="bodyFontSmall" description="Post body font (small)" type="font" default="400 14px Merriweather, Georgia, serif" hideEditor="true" value="400 14px Merriweather, Georgia, serif"/>

<Variable name="bodyLineHeightSmall" description="Line height of body text (small)" type="length" default="24px" hideEditor="true" value="24px"/><Variable name="white" description="White" type="color" default="#fff" hideEditor="true" value="#ffffff"/>

<Variable name="black50" description="Black 50" type="color" default="#fafafa" hideEditor="true" value="#fafafa"/>

<Variable name="lightGray" description="Light gray" type="color" default="#f7f7f7" hideEditor="true" value="#f7f7f7"/>

<Variable name="lightishGray" description="Lightish gray" type="color" default="#efefef" hideEditor="true" value="#efefef"/>

<Variable name="black600" description="Black 600" type="color" default="#757575" hideEditor="true" value="#757575"/>

<Variable name="darkishGray" description="Darkish gray" type="color" default="#535353" hideEditor="true" value="#535353"/>

<Variable name="black800" description="Black 800 " type="color" default="#424242" hideEditor="true" value="#424242"/>

<Variable name="black900" description="Black 900" type="color" default="#212121" hideEditor="true" value="#212121"/>

<Variable name="offBlack" description="Off black" type="color" default="#1f1f1f" hideEditor="true" value="#1f1f1f"/>

<Variable name="black" description="Black" type="color" default="#000" hideEditor="true" value="#000000"/><Variable name="vegeGreen" description="Vege green keycolor" type="color" default="#729c0b" hideEditor="true" value="#729c0b"/>

<Variable name="lime" description="Lime keycolor" type="color" default="#f4ff81" hideEditor="true" value="#f4ff81"/>

<Variable name="blueGray" description="Blue-gray color" type="color" default="#607d8b" hideEditor="true" value="#607d8b"/>

<Variable name="blueGrayDark" description="Blue-gray color (darkened)" type="color" default="#263238" hideEditor="true" value="#263238"/>

<Variable name="beige" description="Beige-blue background color" type="color" default="#eed7c2" hideEditor="true" value="#eed7c2"/>

<Variable name="beigeDark" description="Beige-blue accent color" type="color" default="#da7d5e" hideEditor="true" value="#da7d5e"/>

<Variable name="beigeBlue" description="Beige-blue keycolor" type="color" default="#374561" hideEditor="true" value="#374561"/>

<Variable name="aqua" description="Aqua keycolor" type="color" default="#18ffff" hideEditor="true" value="#18ffff"/>

<Variable name="peach" description="Peach background" type="color" default="#f59b82" hideEditor="true" value="#f59b82"/>

<Variable name="peachBright" description="Peach keycolor" type="color" default="#ee582e" hideEditor="true" value="#ee582e"/>

<Variable name="peachDark" description="Peach background (darkened)" type="color" default="#e8937b" hideEditor="true" value="#e8937b"/><Variable name="transpDark03" description="Transparent background (3%)" type="color" default="rgba(0, 0, 0, 0.03)" hideEditor="true" value="rgba(0, 0, 0, 0.03)"/>

<Variable name="transpDark10" description="Transparent background (10%)" type="color" default="rgba(0, 0, 0, 0.1)" hideEditor="true" value="rgba(0, 0, 0, 0.1)"/>

<Variable name="transpDark30" description="Transparent background (30%)" type="color" default="rgba(0, 0, 0, 0.3)" hideEditor="true" value="rgba(0, 0, 0, 0.3)"/>

<Variable name="transpLight" description="Transparent background (light)" type="color" default="rgba(255, 255, 255, 0.3)" hideEditor="true" value="rgba(255, 255, 255, 0.3)"/>

<Variable name="transpBlack" description="Transparent background (black)" type="color" default="rgba(0, 0, 0, 0.87)" hideEditor="true" value="rgba(0, 0, 0, 0.87)"/><Group description="Body">

  <Variable name="body.background.color" description="Body background color" type="color" default="#f7f7f7"  value="#f7f7f7"/>

  <Variable name="body.background" description="Background" type="background" color="#f7f7f7" default="$(color) none repeat scroll top left"  value="$(color) none repeat scroll top left"/>

  <Variable name="body.text.font" description="Font" type="font" default="$(generalFont)"  value="400 16px Ubuntu, sans-serif"/>

  <Variable name="body.text.color" description="Color" type="color" default="#000000"  value="#000000"/>

  <Variable name="body.link.color" description="Link color" type="color" default="$(keycolor)"  value="#729c0b"/>

  <Variable name="body.link.visited.color" description="Visited Link color" type="color" default="$(body.link.color)"  value="#729c0b"/>

  <Variable name="body.link.hover.color" description="Link hover color" type="color" default="$(body.link.color)"  value="#729c0b"/>

  <Variable name="body.button.font" description="Button font" type="font" default="$(textButtonFont)"  value="500 12px Ubuntu, sans-serif"/>

  <Variable name="body.button.color" description="Button color" type="color" default="$(keycolor)"  value="#729c0b"/>

</Group><Group description="Blog title" selector="div.widget.Header">

  <Variable name="blog.title.font" description="Title font" type="font" default="$(blogTitleFont)"  value="500 62px Ubuntu, sans-serif"/>

  <Variable name="blog.collapsed.title.font" description="Collapsed title font" type="font" default="$(blogCollapsedTitleFont)"  value="500 36px Ubuntu, sans-serif"/>

  <Variable name="blog.collapsed.title.color" description="Collapsed title color" type="color" default="$(blog.title.color)"  value="#1f1f1f"/>

  <Variable name="blog.title.color" description="Title color" type="color" default="#1f1f1f"  value="#1f1f1f"/>

  <Variable name="header.background.color" description="Header bar color" type="color" default="#efefef"  value="#efefef"/>

  <Variable name="header.icons.color" description="Header icons color" type="color" default="$(keycolor)"  value="#729c0b"/>

  <Variable name="header.separator.color" description="Header separator color" type="color" default="rgba(0, 0, 0, 0.3)"  value="rgba(0, 0, 0, 0.3)"/>

  <Variable name="blog.description.font" description="Description font" type="font" default="$(blogDescriptionFont)"  value="italic 300 14px Merriweather, Georgia, serif"/>

  <Variable name="blog.description.color" description="Description color" type="color" default="#1f1f1f"  value="#1f1f1f"/>

</Group><Group description="Tabs" selector="div.widget.PageList">

  <Variable name="tabs.text.font" description="Font" type="font" default="$(headerItemFont)"  value="700 12px Ubuntu, sans-serif"/>

  <Variable name="tabs.text.color" description="Text color" type="color" default="$(keycolor)"  value="#729c0b"/>

  <Variable name="tabs.selected.color" description="Selected color" type="color" default="$(tabs.text.color)"  value="#729c0b"/>

  <Variable name="tabs.background.color" description="Tabs background color" type="color" default="#fff"  value="#ffffff"/>

</Group><Group description="Posts" selector="div.widget.Blog">

  <Variable name="posts.background.color" description="Post background color" type="color" default="#fff"  value="#ffffff"/>

  <Variable name="posts.title.color" description="Post title color" type="color" default="#212121"  value="#212121"/>

  <Variable name="posts.title.font" description="Post title font" type="font" default="$(titleFont)"  value="500 24px Ubuntu, sans-serif"/>

  <Variable name="posts.byline.color" description="Post byline color" type="color" default="#757575"  value="#757575"/>

  <Variable name="posts.byline.font" description="Post byline font" type="font" default="$(bylineFont)"  value="italic 400 12px Merriweather, Georgia, serif"/>

  <Variable name="posts.text.font" description="Post text font" type="font" default="$(bodyFont)"  value="400 16px Merriweather, Georgia, serif"/>

  <Variable name="posts.text.color" description="Post text color" type="color" default="$(body.text.color)"  value="#000000"/>

  <Variable name="posts.text.lineHeight" description="Post text line height" min="10px" max="60px" type="length" default="$(bodyLineHeight)"  value="32px"/>

  <Variable name="posts.snippet.text.font" description="Post snippet text font" type="font" default="$(bodyFontSmall)"  value="400 14px Merriweather, Georgia, serif"/>

  <Variable name="posts.snippet.text.lineHeight" description="Post snippet text line height" min="10px" max="60px" type="length" default="$(bodyLineHeightSmall)"  value="24px"/>

  <Variable name="posts.link.color" description="Post link color" type="color" default="$(body.link.color)"  value="#729c0b"/>

  <Variable name="posts.icons.color" description="Post icons color" type="color" default="$(posts.link.color)"  value="#729c0b"/>

  <Variable name="posts.border.radius" description="Post border radius" type="length" default="0px" min="0px" max="32px"  value="0px"/>

  <Variable name="postFilter.background.color" description="Filter background color" type="color" default="$(keycolor)"  value="#729c0b"/>

  <Variable name="postFilter.message.font" description="Filter text font" type="font" default="$(postFilterFont)"  value="italic 400 18px Merriweather, Georgia, serif"/>

  <Variable name="postFilter.message.color" description="Filter text color" type="color" default="$(posts.background.color)"  value="#ffffff"/>

  <Variable name="postFilter.message.link.color" description="Filter keyword color" type="color" default="$(postFilter.message.color)"  value="#ffffff"/>

  <Variable name="labels.font" description="Label font size" type="font" default="$(labelsFont)"  value="500 10.5px Ubuntu, sans-serif"/>

</Group><Group description="Sharing" selector=".sharing">

  <Variable name="sharing.background.color" description="Sharing background color" type="color" default="$(posts.background.color)"  value="#ffffff"/>

  <Variable name="sharing.text.font" description="Sharing text font" type="font" default="$(sharingFont)"  value="400 14px Ubuntu, sans-serif"/>

  <Variable name="sharing.text.color" description="Sharing text color" type="color" default="$(posts.text.color)"  value="#000000"/>

  <Variable name="sharing.icons.color" description="Sharing icons color" type="color" default="$(posts.icons.color)"  value="#729c0b"/>

</Group><Group description="Blockquotes">

  <Variable name="blockquote.color" description="Blockquote color" type="color" default="#424242"  value="#424242"/>

  <Variable name="blockquote.font" description="Blockquote font" type="font" default="$(body.text.font)"  value="400 16px Ubuntu, sans-serif"/>

</Group><Group description="Pictures">

  <Variable name="picture.caption.text.color" description="Caption text color" type="color" default="#424242"  value="#424242"/>

  <Variable name="picture.caption.font" description="Caption font" type="font" default="$(body.text.font)"  value="400 16px Ubuntu, sans-serif"/>

</Group><Group description="Sidebar" selector="div.sidebar_feed">

  <Variable name="sidebar.background.color" description="Background color" type="color" default="$(body.background.color)"  value="#f7f7f7"/>

  <Variable name="sidebar.separator.color" description="Separator color" type="color" default="rgba(0, 0, 0, 0.12)"  value="rgba(0, 0, 0, 0.12)"/>

  <Variable name="widget.title.font" description="Gadget title font" type="font" default="$(sidebarTitleFont)"  value="500 16px Ubuntu, sans-serif"/>

  <Variable name="widget.title.color" description="Gadget title color" type="color" default="$(body.text.color)"  value="#000000"/>

  <Variable name="sidebar.icons.color" description="Sidebar icons color" type="color" default="$(keycolor)"  value="#729c0b"/>

  <Variable name="sidebar.link.font" description="Link font" type="font" default="$(sidebarLinkFont)"  value="400 14px Merriweather, Georgia, serif"/>

  <Variable name="sidebar.link.color" description="Link color" type="color" default="$(keycolor)"  value="#729c0b"/>

  <Variable name="sidebar.posts.title.font" description="Post title font" type="font" default="$(sidebarPostTitleFont)"  value="500 14px Ubuntu, sans-serif"/>

  <Variable name="sidebar.posts.text.font" description="Post text font" type="font" default="$(sidebarPostFont)"  value="italic 400 14px Merriweather, Georgia, serif"/>

  <Variable name="sidebar.posts.text.color" description="Post text color" type="color" default="#535353"  value="#535353"/>

</Group><Group description="Search bar" selector="div.search">

  <Variable name="search.text.color" description="Text color" type="color" default="$(offBlack)"  value="#1f1f1f"/>

  <Variable name="search.icon.color" description="Icon color" type="color" default="rgba(0, 0, 0, 0.38)"  value="rgba(0, 0, 0, 0.38)"/>

  <Variable name="search.font" description="Text font" type="font" default="$(searchFont)"  value="400 16px Merriweather, Georgia, serif"/>

  <Variable name="search.placeholder.font" description="Placeholder text font" type="font" default="$(searchPlaceholderFont)"  value="italic 400 15px Merriweather, Georgia, serif"/>

  <Variable name="search.placeholder.color" description="Placeholder text color" type="font" default="rgba(0, 0, 0, 0.38)"  value="rgba(0, 0, 0, 0.38)"/>

  <Variable name="search.background.color" description="Background color" type="color" default="rgba(0, 0, 0, 0.03)"  value="rgba(0, 0, 0, 0.03)"/>

</Group><Group description="Attribution" selector=".widget.Attribution">

  <Variable name="attribution.text.color" description="Attribution text color" type="color" default="$(body.text.color)"  value="#000000"/>

  <Variable name="attribution.link.color" description="Attribution link color" type="color" default="$(body.link.color)"  value="#729c0b"/>

  <Variable name="attribution.icon.color" description="Attribution icon color" type="color" default="#757575" hideEditor="true"  value="#757575"/>

</Group><Group description="Widths">

  <Variable name="sidebar.width" description="Sidebar width" type="length" min="100px" max="1000px" default="280px"  value="280px"/>

  <Variable name="posts.width.stream" description="Post width (stream)" type="length" min="100px" max="1000px" default="385px"  value="385px"/>

</Group>

Khi bạn thay xong lưu lại có thể sẽ xuất hiện lỗi như sau ví dụ: Invalid variable declaration in page skin: Variable is used but not defined. Input: link.hover.color

Nguyên nhân trong css bạn sử dụng màu không đúng với nhóm, lấy ví dụ lúc đầu trong skin chưa thay sử dụng màu với tên nhóm là link.hover.color mà chúng ta áp vào css như sau ví dụ: a:hover {color: $(link.hover.color)} thì khi bạn thay bằng skin của Contempo nó phải là a:hover {$(body.link.hover.color)} hoặc bạn có thể thay bằng mã màu cụ thể trong css ví dụ: a:hover {color: #448AFF}. Viết như vậy chắc các bạn cũng đã hiểu. Và 3 lỗi màu phổ biến là ví dụ: $(link.hover.color), $(link.color), $(post.background.color) bạn cần thay lại bằng $(body.link.hover.color), $(body.link.color), $(posts.background.color) của mẫu Contempo.

Bạn chỉ cần sửa lại cho đến khi không còn xuất hiện lỗi nữa là được, sau khi hết lỗi bạn có thể thay mã màu trong Group theo sở thích của mình. Lưu ý khi cập nhật lên khung nhận xét mới có thể phần comment-content (phần hiển thị nhận xét của người đọc và trả lời của tác giả) sẽ bị biến dạng do tác động của khung nhận xét mới. Bạn cần chỉnh sửa lại css nhé, chúc các bạn thành công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *